Infolinia: 83 342 56 81 / 516 46 46 39
e-mail: L@stow.pl

Jak uzyskać certyfikat

Co należy spełnić by uzyskać certyfikat?

Jak uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym - informacje dla osób ubiegających się po raz pierwszy o certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. 

Aby przystąpić do egzaminu  w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym należy złożyć do Instytutu Transportu Samochodowego  następujące dokumenty:

- wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu (=> pobierz)

- kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin i certyfikat  (800 zł)

Nr konta: 86 1240 6074 1111 0000 4992 2947
Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa


Jak uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym - informacje dla osób ubiegających się o zwolnienie z egzaminu na podstawie art. 38a ust.1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Aby uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym na podstawie zwolnienia  z egzaminu należy złożyć do Instytutu następujące dokumenty:

- wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu (=> pobierz)

- kopię potwierdzenia wpłaty za certyfikat (300 zł)

- wypełnioną deklarację o zakresie zagadnień objętych programem studiów (=> pobierz)

oraz:

- dyplom studiów wyższych ukończonych przez Kandydata, wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem potwierdzającym program tych studiów wystawionym zgodnie z obowiązującymi w dniu wystawienia przepisami prawa lub

- świadectwo studiów podyplomowych ukończonych przez Kandydata

- lub kopie tych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez wystawcę dokumentu, notariusza, adwokata, radcę prawnego lub pracownika Instytutu na podstawie przedstawionych oryginałów.


Jak uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym -  informacje dla osób ubiegających się o zwolnienie z części testu pisemnego w zakresie dziedzin objętych programem studiów na podstawie art. 38a ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 

Aby przystąpić do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz uzyskać zwolnienie z części testu pisemnego w zakresie dziedzin objętych programem studiów egzaminu należy złożyć do Instytutu następujące dokumenty:

- wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu (=> pobierz)
- kopię potwierdzenia wpłaty za certyfikat (300 zł) oraz za egzamin (kwotę 500 zł należy pomniejszyć o 50 zł za każdy uznany moduł, z którego zdający jest zwolniony)
- wypełnioną deklarację o zakresie zagadnień objętych programem studiów (=> pobierz)

oraz:

- dyplom studiów wyższych ukończonych przez Kandydata, wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem potwierdzającym program tych studiów wystawionym zgodnie z obowiązującymi w dniu wystawienia przepisami prawa lub
- świadectwo studiów podyplomowych ukończonych przez Kandydata
- lub kopie tych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez wystawcę dokumentu, notariusza, adwokata, radcę prawnego lub pracownika Instytutu na podstawie przedstawionych oryginałów.

UWAGA:  Kandydat nie jest zwolniony z pisemnego rozwiązywania zadania egzaminacyjnego.


Jak uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym - informacje dla osób przystępujących do egzaminu poprawkowego.

Aby przystąpić do egzaminu poprawkowego  w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym należy złożyć do Instytutu:

- podanie o egzamin poprawkowy (=> pobierz)
- kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin (500 zł)


Informacje w przypadku kradzieży lub zagubienia certyfikatu kompetencji zawodowych (=> pobierz)