Infolinia: 83 342 56 81 / 516 46 46 39
e-mail: L@stow.pl

Zmiany w uzyskiwaniu uprawnień przez kierowców zawodowych

Ministerstwo Infrastruktury opracowało projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzający zmiany w uzyskiwaniu wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców, praw jazdy oraz w zakresie funkcjonowania Komisji ds. weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy.

Projekt wdraża do polskiego systemu prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z 18 kwietnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy.

Ułatwienia w szkoleniu kierowców zawodowych

Nowością zaproponowaną w projekcie ustawy będzie umożliwienie prowadzenia szkoleń dla kierowców zawodowych w formie e-learningu. Dla firm i kierowców to znaczna oszczędność czasu i pieniędzy, rozwiązanie to jest istotne także z punktu widzenia epidemiologicznego.

Nowelizacja ustawy zakłada m.in. ustanowienie nowego dokumentu, w postaci karty kwalifikacji kierowcy, jako dokumentu potwierdzającego uprawnienia kierowcy do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Dokument ten będzie wydawał starosta. 

Nowe przepisy umożliwią wymianę informacji pomiędzy europejskimi organami, prowadzącymi szkolenia oraz wydającymi uprawnienia, o wydanych i cofniętych świadectwach kwalifikacji kierowcy (dokumenty potwierdzające ukończenie specjalistycznego szkolenia dla kierowców pojazdów ciężarowych lub autobusów).

Projekt ustawy prowadza zmiany w zakresie warunków i sposobu szkolenia osób zamierzających lub wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy, w celu podniesienia efektywności tych szkoleń. Uproszczone i bardziej przejrzyste będą także zasady przeprowadzania testu kwalifikacyjnego, po zmianach testy będą się odbywały w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego.

Ułatwieniem w wykonywaniu przewozu drogowego będzie zwolnienie niektórych kierowców z konieczności wykonywania nadmiarowych badań lekarskich i psychologicznych.

Skuteczniejszy nadzór nad ośrodkami szkolenia

Przepisy zakładają podniesienie skuteczności nadzoru nad ośrodkami szkolenia, czyli podmiotami prowadzącymi szkolenia dla osób zamierzających lub wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy, w szczególności poprzez wprowadzenie ściślejszej współpracy wojewody, jako organu nadzorczego, z wojewódzkim inspektorem transportu drogowego oraz okręgowym inspektorem pracy.

Kursy reedukacyjne na prawo jazdy

W projekcie wprowadzono zmianę sposobu stosowania przez starostę przepisów dotyczących osób, które kierowały pojazdem pod wpływem alkoholu. Zostaną zlikwidowane skierowania na badania i kursy reedukacyjne. Osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami będą musiały wykonać badania i kursy oraz uzyskać odpowiednie orzeczenia i zaświadczenia dopiero przed rozpoczęciem tego procesu.

Rozszerzone zostaną zasady stosowania przepisów o zawieszeniu uprawnień do kierowania pojazdami.

Zmiana zasad działania Komisji ds. weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych

W ramach projektu zaplanowano zmiany w funkcjonowaniu Komisji ds. weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych.

Obecnie Komisja, zgodnie z założeniami aktów prawnych z 2014 r. (m.in. ustawy z 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz  rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 21 listopada 2014 r. w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych), przygotowuje i weryfikuje pytania samodzielnie albo weryfikuje pytania przesłane przez podmioty zewnętrzne. Projektowana ustawa dokonuje w tym zakresie zmiany, nie będzie już możliwości uwzględniania w bazie pytań przygotowanych przez podmioty zewnętrzne. Jedynie Komisja będzie uprawniona do opracowywania nowych pytań. Dodatkowo planowane jest ograniczenie liczebności członków Komisji, co przyczyni się m.in. do ograniczenia kosztów jej funkcjonowania.

Komisja nadzoruje bazy pytań, stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy, na egzaminie dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy, na egzaminie dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy oraz na egzaminie dla kandydatów na egzaminatorów. W sumie to ponad 7,7 tys. pytań. Po nowelizacji do zakresu prac Komisji dojdzie baza pytań na egzamin dla kierowców zawodowych w ramach uzyskiwania kwalifikacji wstępnej (ok. 1,4 tys. pytań).

Komisja powstała 2014 r., w związku z wejściem w życie projektu ustawy sejmowej Komisji Infrastruktury o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, która nałożyła na ministra właściwego do spraw transportu obowiązek jej powołania. Zgodnie z tymi przepisami w skład komisji wchodzą przewodniczący i sekretarz Komisji, którzy są przedstawicielami Ministra Infrastruktury, oraz eksperci z zakresu psychologii, medycyny ratunkowej, przepisów ruchu drogowego, transportu drogowego, ustawy o kierujących pojazdami i o czasie pracy kierowców, dydaktyki i metodyki nauczania. W skład komisji wchodzą ponadto doświadczeni instruktorzy nauki jazdy, techniki jazdy oraz egzaminatorzy, a także tłumacze języka migowego, języka angielskiego i języka niemieckiego.

Projekt ustawy znajduje się na etapie rozpatrywania przez Stały Komitet Rady Ministrów. Po przyjęciu przez SKRM nowelizacja zostanie rozpatrzona przez Radę Ministrów. Następnie projekt będzie przedmiotem prac parlamentarnych.

Psychologiczne badania kierowców

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom kierowców i usprawnić proces załatwiania spraw związanych ze zdobywaniem uprawnień i szkoleniami okresowymi.

Przy Naszym Stowarzyszeniu otworzyła się Pracownia psychologiczna PsychoActive, która specjalizuje się w badaniach kierowców. Od teraz możecie Państwo przebyć badanie na miejscu, oszczędzając swój czas.

Co więcej, pracownia PychoActive jako jedyna w Białej oferuje dwie metody badania do wyboru- klasyczną testami i aparaturą, oraz nowoczesną, gdzie badanie przeprowadzane jest od początku do końca na komputerze z monitorem dotykowym.

Nasza Pani psycholog, mgr Marta Smęt, serdecznie zaprasza wszystkich kierowców na badania w sympatycznej atmosferze.


Chcesz zapisać się na badania lub coś zapytać?

Zadzwoń: 792 533 233

Lub napisz: biuro@psychoactive.pl

Czynne:

poniedziałek – piątek: 8:00-17:00

weekendy – po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.


NASZA OFERTA

Wykonujemy badania psychologiczne:

  • kandydatów na kierowców na wszystkie kategorie prawa jazdy,
  • kierowców zawodowych (m. in. w ramach okresowych badań profilaktycznych),
  • kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
  • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
  • osób po zatrzymaniu prawa jazdy przez Policję,
  • kierowców kat. B w celach służbowych.
Zapraszamy.

Nie będzie zaostrzenia egzaminów na prawo jazdy

Przynajmniej do jesieni 2016 r. nie będzie zaostrzenia egzaminów na prawo jazdy - informuje "Gazeta Wyborcza".

Od jesieni przed wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego tworzyły się kolejki. Powodem był strach przed nowymi, ostrzejszymi zasadami przyznawania praw jazdy, których wprowadzenie zapowiadano na 4 stycznia 2016 r.

Tymczasem nic się nie zmieni, przynajmniej do następnej jesieni, a to przez opóźnienie we wdrażaniu nowej wersji 2.0 Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Przyczyny opóźnienia? Techniczne, systemowe i informatyczne.

Więcej w "Gazecie Wyborczej". (PAP)

Współpraca dla dobra uczniów i regionu

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników podpisały porozumienie, które obliguje obie strony do współpracy dostosowanej do realiów współczesnej gospodarki. 

więcej

Kursy ADR

Informujemy, że w naszym ośrodku, kursy dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR odbywają się raz w miesiącu. Zapisy przyjmowane są w trybie ciągłym telefonicznie 83 342 56 82, lub na formularzu zgłoszeniowym przesłanym e-mailem lub faksem 83 344 47 08. Najbliższe takie szkolenie rozpoczyna się 06.05.2016 r.

Testy na Kwalifikację Wstępną - sprawdź się

Informujmy, że na naszej stronie uruchomiliśmy system umożliwiający rozwiązywanie online testów na Kwalifikację Wstępną i Kwalifikację Wstępną Przyśpieszoną. System ma umożliwić sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy przekazanej kursantowi podczas szkolenia. Podczas jednego podejścia do egzaminu, generowany jest najpierw test zawierający 20 pytań jednokrotnego wyboru (część ogólna), w którym można zrobić maksymalnie 4 błędy. Po zaliczeniu pierwszego testu zostaje wygenerowany kolejny test z 10 pytaniami (część specjalistyczna) w którym można zrobić 5 błędów.

Akredytacja Kuratora Oświaty

Z przyjemnością informujemy, że nasz ośrodek szkolenia kierowców posiada Akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty. Jest to dla nas zaszczyt i jednocześnie potwierdzenie, że szkolenia prowadzone w naszym ośrodku realizowane są z dużą starannością z uwzględnieniem najnowszych standardów kształcenia.